1
2
3
4

Zebranie Przedstawicieli 2020r.

 

Zarząd Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych zawiadamia Członków Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego,                     że w dniu 26 sierpnia 2020 r., tj. środa o godz. 1600 w sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych

ul. Bełska 12 odbędzie się

 

Zebranie Przedstawicieli

 

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2019, zatwierdzi kierunki działania na rok 2020. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres jakości usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Jednocześnie informujemy, że drugi termin Zebrania ustalony jest w tym samym dniu, tj. 26 sierpnia  2020r., o godz. 16:30 w w/w sali konferencyjnej. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Porządek Obrad  Zebrania Przedstawicieli

w dniu 26 sierpnia  2020 r.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie – Przewodniczący Rady Nadzorczej BBS.
 2. Wybór  Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz 2 Członków Prezydium.
 3. Przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu  z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji:
 1. Mandatowej
 2. Wniosków i Uchwał
 3.  ds. Odpowiedniości
 1.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2.  Sprawozdanie Zarządu z działalności  Banku za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzednich Zebrań Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za rok 2019 z uwzględnieniem oceny polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka BBS w Ustrzykach Dolnych.
 4. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania bilansu za  2019 rok.
 5. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z Lustracji Ustawowej.
 6. Przedstawienie  dokonanej przez Radę Nadzorczą Banku oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BBS.
 7. Przedstawienie propozycji zmian do „Ogólnych zasad polityki nadwyżki bilansowej”.
 8. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki  bilansowej.
 9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
 10.  Przedstawienie  kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2020.
 11. Dokonanie ocen odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie  uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia  Sprawozdania  Finansowego BBS za rok 2019;
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019;
  3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BBS za rok 2019;
  4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium;
  5. uchwalenia „Ogólnych zasad polityki podziału nadwyżki bilansowej”.
  6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;
  7. określenia najwyższej sumy zobowiązań w  Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych  w roku 2020;
  8. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej BBS w Ustrzykach Dolnych  na rok  2020;
  9. wyboru Delegatów na zjazdy związku, w którym Bank jest zrzeszony.
  10.  indywidualnych ocen odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej                    
 14. Wolne wnioski i zamknięcie obrad                                                                                         

                                                                                                                                               Zarząd Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                        w Ustrzykach Dolnych