1
2
3
4
5

Zebranie przedstawicieli 2021

Zarząd  Bieszczadzkiego  Banku  Spółdzielczego  w  Ustrzykach  Dolnych uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 24 czerwca  2021 r., tj. czwartek o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 12 zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BIESZCZADZKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W USTRZYKACH DOLNYCH

Jednocześnie Zarząd Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że zgodnie z §22 oraz §24 Statutu Banku drugi termin Zebrania ustalony jest w tym samym dniu, tj. 24 czerwca  2021 r., czwartek o godz. 11:30 w w/w sali konferencyjnej. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Porządek Obrad  Zebrania Przedstawicieli

w dniu  24 czerwca 2021 r.

 

1. Otwarcie – Przewodniczący Rady Nadzorczej BBS.

2. Wybór  Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz 2 Członków Prezydium.

3. Przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad.

4. Przyjęcie Protokołu  z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.

5. Wybór Komisji:

 1. Mandatowej
 2. Wniosków i Uchwał
 3.  ds. Odpowiedniości

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolność do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności  Banku za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzednich Zebrań Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 z uwzględnieniem oceny polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka BBS w Ustrzykach Dolnych.

9. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania bilansu za 2020 rok.

10. Przedstawienie  dokonanej przez Radę Nadzorczą Banku oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BBS.

11. Przedstawienie „Polityki w zakresie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych”.

12. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki  bilansowej.

13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.

14. Przedstawienie  kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku

  na rok 2021.

15. Dyskusja.

16. Podjęcie  uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia  Sprawozdania  Finansowego BBS za rok 2020;
 2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2020;
 3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BBS za rok 2020;
 4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium;
 5. uchwalenie Polityki w zakresie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych”.
 6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;
 7. określenia najwyższej sumy zobowiązań w  Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych  w roku 2021;
 8. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej BBS w Ustrzykach Dolnych  na rok  2021;
 9. wyboru Delegatów na zjazdy związku, w którym Bank jest zrzeszony.

17. Dokonanie ocen odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej   jako organu kolegialnego.

18. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnych ocen odpowiedniości poszczególnych członków Rady    Nadzorczej Banku oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

19. Wolne wnioski i zamknięcie obrad   

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku w lokalu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

a)   roczne  sprawozdanie z  działalności  Banku  łącznie  z  rocznym   sprawozdaniem finansowym 

      i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;

b)  sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;

c)   projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;

d)  protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.