1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2003) od 8 sierpnia 2018 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych posiada w swojej ofercie Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwala na wykonanie podstawowych, najbardziej  popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie: 

  1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty),
  3. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy Rachunek Płatniczy:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • 0 zł za obsługę karty debetowej
  • 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
  • 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących:
  • polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki
  • polecenie przelewu w systemie Elixir
  • zlecenie stałe

Do podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje jedną kartę debetową. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w rachunku płatniczym.

Jeżeli brak jest przeciwskazań do otwarcia Podstawowego Rachunku Płatniczego, wówczas Bank zgodnie z Ustawą otworzy rachunek w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowe zasady dostępu do Podstawowego Rachunku Płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego dostępny jest w Banku oraz na stronie internetowej Banku.