Ustawowe wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe
PRZYDATNE INFORMACJE DLA KREDYTOBIORCÓW

Kto może ubiegać się o wakacje kredytowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy Kredytobiorcom, o wakacje kredytowe może ubiegać się:

 • Kredytobiorca, który jest stroną umowy kredytu hipotecznego udzielonego w złotych,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • termin spłaty ostatniej raty przypada po 31 grudnia 2022 r.

Na czym polegają wakacje kredytowe

 • wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu wybranych rat kredytu hipotecznego. Jeżeli jesteś stroną więcej niż jednej umowy kredytu hipotecznego, w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić wybrane raty tylko jednego kredytu hipotecznego,
 • wakacje kredytowe udzielane są na wniosek Kredytobiorcy,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga przy tym zawarcia aneksu do umowy kredytowej,
 • w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytową,
 • okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania, a wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu,
 • w okresie zawieszenia spłaty Kredytu realizowane są dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe

 • wniosek o wakacje kredytowe można złożyć od dnia 29 lipca 2022 r.
 • wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców,
 • wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.
 • wniosek powinien być złożony w Banku najpóźniej w dniu płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Wniosek o wakacje kredytowe może być złożony poprzez:

 • system bankowości elektronicznej EBO RWD,
 • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres wakacjekredytowe@bbsustrzyki.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Informacje dodatkowe:

W ciągu 21 dni od złożenia wniosku Bank poinformuje Kredytobiorcę o przyjęciu Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu i jego realizacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Scroll to Top